Lokasi Blog Baru http://blog.rohaza.com

April 17, 2008

Tutorial 2 : Pengaturcaraan C++ / TCSL1353

Pengaturcaraan C++ / TCSL1353
Tutorial 2


Jawab semua soalan


1. Penggunaan ‘\n’ di dalam C++ boleh digantikan dengan

2. Tuliskan pengisytiharan yang SAH bagi pembolehubah bernama nilai yang berjenis integer.

3. Apakah nilai bagi penyataan 8 / 4 * 2?

4. Apakah nilai yang dihasilkan oleh ungkapan (a != b)&&(b != c)jika a = 1, b = 2 dan c = 4?

5. Pertimbangkan keratan aturcara berikut:

for (i = 0; i < 3; i++)
cout << i;

cout << endl;

Apakah output yang dihasilkan?

6. Apakah yang terdapat dalam kepala fungsi?

7. Tuliskan 2 Panggilan fungsi yang menggunakan ungkapan sebagai parameternya.

8. Tuliskan pengisytiharan yang BETUL bagi satu tatasusunan 2 dimensi berjenis double dengan 7 lajur dan 2 baris.

9. Manakah pengisytiharan yang BETUL bagi nilai awalan suatu rentetan yang bernama namaPerkakasan yang memegang nama Pencetak?
A. namaPerkakasan = "Pencetak";
B. namaPerkakasan = 'Pencetak';
C. namaPerkakasan = Pencetak;
D. "Pencetak" >> namaPerkakasan;

10. Ahli bagi suatu kelas dikenali sebagai _____________ (objek, class)

11."Ia merupakan jenis data yang diisytiharkan oleh pengaturcara yang terdiri daripada struktur data dan fungsi yang akan melaksanakan operasi ke atas data." .Penyataan 1

Penyataan 1 di atas menerangkan tentang ________________.

12. Pengisytiharan suatu kelas yang SAH.

A Pelajar {
public:
void CetakKeputusan();
private:
double a,b,c;
};
B. class Pelajar{
public:
void CetakKeputusan();
private:
double a,b,c;
};
C. class void Pelajar{
public:
void CetakKeputusan();
private:
double a,b,c;
};
D. Pelajar class{
public:
void CetakKeputusan();
private:
double a,b,c;
}

13. Tugas konstruktor adalah _______________________

14. Pengisytiharan yang BETUL bagi konstruktor default?

A. Student:Student()
{
GPA = 0;
Bil_gred = 130;
}
B. Student()
{
GPA = 0;
Bil_gred = 130;
}
C. Student()Student
{
GPA = 0;
Bil_gred = 130;
}
D. Student::Student()
{
GPA = 0;
Bil_gred = 130;
}

15. Apakah simbol yang digunakan bagi destructor?
A. ::
B. ;
C. ~
D. @

16. Berikan TIGA (3) kata simpanan bahasa C++.

17. Tuliskan penyataan untuk memaparkan nilai double dengan lebar 10 aksara menggunakan dua titik perpuluhan.

18. Apakah output bagi keratan aturcara di bawah?

int nom;

nom = 0;
cout << "\nNilai awal nombor telah disetkan kepada" << nom;
nom = nom + 96;
cout << "\nnombor sekarang adalah " << nom;
nom = nom + 70;
cout << "\nnombor sekarang adalah " << nom;
nom = nom + 85;
cout << "\nnombor sekarang adalah " << nom;
nom = nom + 60;
cout << "\nNilai akhir nom adalah " << nom;

19. Tuliskan output yang dihasilkan oleh gelung for berikut.

20. Diberi pengisytiharan tatasusunan berikut:

int no[5] = {100, 101, 102,103, 104};
Lukiskan gambaran tatasusunan di atas dengan nilai dan indeks yang betul.

21. Tuliskan DUA (2) contoh penyataan penghasilan objek melalui tatasusunan.

22. Berikan SATU (1) perbezaan di antara ahli private dan ahli public.

0 comments:

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template